eq[;k/;kid euksxr

learn 'kkys; f'k{k.kkpk izkjaHk gk eqykP;k fodklkP;k ekxkZojpk egRRokpk VIik vlrks- ifjljkrwu ?kM.kk&;k lgt f'k{k.kkyk] 'kkGse/;s ifjiw.kZ O;fDreRRo tM.k ?kM.khlkBh f'k{k.k'kkL=h;] dkye;kZfnr] fu;kstukph tksM feGrs- gs fu;kstu lk/; dj.;klkBh 'kkGk] f'k{kd] Ik;Zos{kdh; ;a=.kk vls ikBcG izkIr gksrs-

Read More

'kkGspk ifjp;

vktps ;qx gs foKkukps Li/ksZps o /kkoiGhps vkgs- lektkr okojrkuk vusd fBdk.kh la?k’kZ djkok ykxrks- l/;k ,d= dqVqacin~/krh u’V gksr vkgs- ?kjkrhy izR;sd izkS< O;Drhyk vFkkZtZu dj.ks gh dqVqackph xjt cuyh vkgs- R;keqGs ikydakuk eqykalkBh iqjslk osG ns.ks “kD; gksr ukgh- R;kauk

Read More'kS{kf.kd miyC/kh

lUeku 'kkGspk&
“kkGsyk vkrki;Zar fofo/k {ks+=kr dk;Z dsY;kcnn~y vusd iqjLdkjkauh xkSjfo.;kr vkys vkgs- R;kr 2006 & 07 lkyh dksijxko rkyqD;krhy izFke dzekadkpk gkx.knkjheqDr iqjLdkj feGkyk vkgs- rlsp 2011&2012 ;k o’khZ deZohj HkkÅjko ikVhy 'kkys; LoPNrk iqqjLdkj gh izkIr >kyk vkgs-


Li/kkZ ijh{kkarhy ;'k&
vktps ;qx gs Li/ksZps ;qx vkgs- Li/ksZP;k ;k ;qxkr Li/kkZ ijh{kkaps egRRo vuU;lk/kkj.k vkgs- vkt dsoG inoh] infodk feGowu dkgh gksr ukgh- rj Li/kkZ ijh{kkauk lkeksjs tkÅu Lor%yk fln~/k djkos ykxrs- ;k n`’Vhus 'kkGse/;s b- 2jh P;k oxkZiklwu Li/kkZ ijh{kkaps r;kjh oxZ 'kkys; osGs O;frjhDr pkyoys tkrkr- R;kpsp Qfyr Eg.kts vusd fon;kFkhZ ijh{ksr ;'k feGor vkgs-


'kkGkckg; brj Li/kkZae/khy ;'k&
fon;kF;kZae/khy lqIr dykxq.kkauk oko feGkok ;kp lkBh 'kkykckg; fofo/k Li/kkZ e/;s lgHkkxh gks.;kph la/kh ;sFks miyC/k d:u fnyh tkrs- fp=dyk] leqgu`R;] xk;u] foKku izn'kZu] ;kalkj[;k fofo/k Li/ksZr lgHkkxh gksÅu fon;kF;kZauh ?ko?kohr ;'k feGoys vkgs- fp=dyk Li/kkZ 2013&rkjs teh ij ;k jkT;Lrjh; 'kkys; fp=dyk Li/ksZe/;s xq:dqykrhy ,dw.k 91 fon;kF;kZauh lgHkkx ?ksÅu Hkj?kksl ;'k feGoys- ;ke/;s iq<hy fon;kF;kZauh jkT;Lrjkoj vuqdzes izFke] fOnrh; o r`rh; dzekad iVdoys vkgsr-


1½ iokj lk{kh johanz
2½ te/kkMs lqcks/k lfr’k
3½ xkaxos ds”ko xtkuu


f'k”;o`Rrh ijh{kk fudky

nikal